Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn samen met de huisregels welke op de achterzijde van het lidmaatschapscontract staan van toepassing.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden ( o.a. met medewerking van NL Actief ) en Active zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.
Algemene voorwaarden Active


Artikel 1 Definities
De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten. Verder ook wel lid genaamd.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ( lid ) ter zake van Fitness in de ruimste zin des woord.


Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.


Artikel 3 Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.


2. Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– het (huishoudelijk) reglement/huisregels welke op de achterzijde van het lidmaatschapscontract vermeld staan.


3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.


4. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van de toepasselijke huis/regels en verwijzing naar de algemene voorwaarden welke op de website ( www.active-sport.nl )vermeld staan.


Artikel 4 De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk.


Artikel 5 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.


Artikel 6 Duur en beëindiging
1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een Overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1hele kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd als een B lidmaatschap welke met een hele kalendermaand opzegtermijn opzegbaar is. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 hele kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
– de Consument een ander woonadres krijgt buiten een straal van 25 km en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte ( met overleg van een medische verklaring ) onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 hele kalendermaand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. Indien het lid een jeugdlidmaatschap heeft ( t/m 21 jaar ) en ouder wordt dan de passende leeftijd horende bij het lidmaatschap dan wordt dit lidmaatschap automatisch omgezet naar een gelijkwaardig volwassen lidmaatschap.

4. De Overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief of per ingevuld afmeldformulier ter plekke te worden opgezegd.

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte ( met overleg medische verklaring ) , dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode, tijdens deze bevriezingsperiode worden er € 5,- per hele maand in rekening gebracht.

7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen voor de resterende tijd van het lidmaatschap gevorderd.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.


Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

5. Voor jeugd en studenten wordt het lidmaatschap omgezet naar hetzelfde volwassenlidmaatschap als het lid de leeftijd van 22 jaar bereikt. Een lopend jaar of tweejarig contract dient dan gewoon afgemaakt te worden tegen de prijs voor volwassenen.


Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud

3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

6. De ondernemer levert ( m.u.v. overheids-restricties hierin heeft de ondernemer geen keuze ) hetgene overeengekomen is in het lidmaatschapscontract.

7. de ondernemer heeft geen inspanningsverplichtingen tegenover een consument waarvan er een betaling openstaat groter dan een hele kalendermaand.


Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.

6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

7. De consument weet dat hem/haar de toegang geweigerd wordt indien er een betalingsachterstand groter dan een maand optreed en de consument is verplicht om zijn lidmaatschapsbijdrage te blijven voldoen als door overheidswege beperkingen en of een sluiting wordt opgelegd.

8. De consument kan indien hij 18 jaar of ouder is gebruik maken van het aangeboden Qr-systeem ( code voor toegang tijdens de zelfservice-uren ( onbemande openingstijden en feestdagen ) Indien de consument deze aanvraagt en gaat gebruiken gaat hij/zij akkoord met de daaraan verbonden regels en voorwaarden. De opstartkosten voor het Qr-systeem bedragen eenmalig € 10,- ( aanmaken, toewijzen en versturen Qr-code naar lid ) en vervolgens € 10,- per kalenderjaar ( januari t/m december ) Bij een betalingsachterstand van meer dan een week ( 7 dagen ) wordt de QR-code geblokkeerd en kan deze binnen 14 dagen weer geactiveerd worden indien binnen deze termijn de openstaande betaling voldaan is. Bij een betalingsachterstand van langer dan 4 weken wordt de QR-code geannuleerd en dient de consument tegen betaling van € 10,- een nieuwe aan te vragen, dit kan uiteraard pas na betaling van de openstaande contributie gebeuren.


Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement met de gebruikelijke opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. 3. Indien door regels van de overheid ( sluiting en of beperking aanbod ) de ondernemer niet meer mag leveren wat overeengekomen is, wordt dit gezien als overmacht en dient de consument akkoord te gaan met de door de ondernemer aangeboden opties van compensatie.


Artikel 11 Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname in de vorm van een lidmaatschapspas, e-gymriffbandje en Qr-code wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

3. Indien het lid een betalingsachterstand heeft van een maand wordt de Qr-code verwijderd en kan het lid geen gebruik meer maken van de zelfservice-uren ( onbemande openingstijden ) en dient het lid deze opnieuw aan te vragen tegen betaling van € 10,- aanmaakkosten.


Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Bij het niet kunnen incasseren worden er per uitgevoerde batch/transactie € 7,50 aan behandelings/uitvoeringskosten extra in rekening gebracht.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren en de eventuele beschikbare QR-code te verwijderen welke na betaling van € 10,- opnieuw aangemaakt kan worden mits betaling van de openstaande contributie voldaan is.

4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. Bij een betalingsachterstand van meer dan 3 weken wordt tevens de toegang en deelname aan activiteiten ontzegt totdat de betaling binnen is.


Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt. 4. De ondernemer is niet aansprakelijk tegenover de consument als er van overheidswege niet meer datgene geleverd kan worden wat schriftelijk overeengekomen is in het lidmaatschapscontract.


Artikel 14 Klachten
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Active Lifestyle & Outdoor sinds 1994 uw lifestyle & beweegspecialist